İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN BÜLENT ARINÇ AÇIKLAMASI

Ana Sayfa » Genel » Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri Belli Oldu!

Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri Belli Oldu!

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeleri (Karar Sayısı: 3190) 05/11/2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlandı.

 
6 Kasım 2020 Cuma 11:48
Okunma: 2485
Yorum YapYazdır
 
 
Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri Belli Oldu!
2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3190) 05/11/2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Alan Bazlı Destekler

Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2020 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

 

MADDE 2- (1) 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır. (2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates, kuru soğan ve zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

ÜRÜNLER MAZOT GÜBRE TOPLAM
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19 TL. 8 TL. 27 TL.
Çeltik, Kütlü Pamuk 62 TL. 4 TL. 66 TL.
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 22 TL. 4 TL. 26 TL.
Patates 27 TL. 4 TL. 31 TL.
Yağlı Ayçiçeği, Soya 26 TL. 4 TL. 30 TL.
Dane Mısır 25 TL. 4 TL. 29 TL.
Kurusoğan, Konola, Aspir, Yaşçay, Fındık, Yem bitkileri 17 TL. 4 TL. 21 TL.
Zeytin 15 TL. 4 TL. 19 TL.
Diğer Ürünler 15 TL. 4 TL. 19 TL.
Nadas 8 TL. – 8 TL.

(3) Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tanm arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapılır.

(4) 2020 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıdaki tabloda belirtilen rakamlar üzerinden ödeme yapılır.

(5) 2020 üretim yılında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere birim destek miktar aşağıdaki tabloda belirtilen rakam üzerinden ödeme yapılır.

destekleme paraları

Destekleme Ödemeleri 2020

(6) İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2020 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğin göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

(7) Küçük aile işletmesi desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

(8) Ekli listede belirtilen tarım havzalarında-, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2020 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(9) Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılır.

(10) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Türkiye Tarım Havzaların Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2020 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için ekli listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2020 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kutlu pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, kütlü pamukta yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.

(3) Yaş çay ürünün aşağıda belirlenen miktarlarda kg bazlı fark ödemesi desteği verilir.

(4) Fark desteği ödemeleri 2021 yılı bütçesinden karşılanır. 2020 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak arttığı takdirde 2020 yılı hububat ve baklagil ürünün destekleme ödemesi yapılır.

(5) Ödemeler için alım satım belgesi (fatura, müstahsil makbuzu, DİTAP satış kaydı) istenir.

(6) Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ (kr/kg)

 • Yağlık Ayçiçeği. Kanola, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 50,
 • Kütlü Pamuk 110,
 • Soya 60,
 • Aspir 55,
 • Dane Mısır,
 • Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Çeltik 10,
 • Zeytinyağı 80,
 • Yaş Çay 13,
 • Dane Zeytin 15,

(7) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2020 üretim yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave % 50 destek ödenir. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

(8) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin ekli listelerde belirlenen havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri yapılmaz.

(9) Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

(10) Ekli listede belirtilen tarım havzalarında; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tanın Alanların Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü. (ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yaş çay fark ödemesi yapılır.

(11) Hasat makinaları ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanlar için hasat zamanında uygun hasat makinalarında, uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

TÜRLER 2019 Yılı Desteği TL/DEKAR) 2020 YILI DESTEĞİ /TL/DEKAR) Artış Oranı (%)
Arpa 8,5 16 88,2
Buğday 8,5 16 88,2
Çavdar 6 16 166,7
Yulaf 6 16 166,7
Tritikale 6 16 166,7
Çeltik 8 16 100
Soya 20 22 10
Kuru Fasulye 20 30 50
Mercimek 20 30 –
Patates 80 100 25
Nohut 20 20 –
Kanola 4 5 25
Aspir 4 5 25
Fiğ 20 22 10
Yerfıstığı 15 17 13,3
Yonca 30 30 –
Yem Bezelyesi 20 22 10
Korunga 20 22 10
Hayvancılık destekleri

(1) Yem bitkileri desteğinde;

a) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteğinde, ekli listede yer alan havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır,.

b) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2020 yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave % 50 destek ödenir.

 • Sulu veya kuru korunga 90 TL.
 • Tek yıllık yem bitkileri 60 TL.
 • Sılajlık ekilişler (sulu) 100 TL.
 • Yapay çayır mera desteklemesi 150 TL.
 • Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu) 90 TL.
 • Kuru Ekilişler 40 TL.

Yıllık dekar başına ödenmektedir.

(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenir.

(3) Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

a) Buzağı/malak/dişi manda desteği:

1) Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/baş, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.

2) Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.

3) Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenir.

4) Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenir.

5) Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 21- 100 başa kadar % 75’i, 101- 500 baş için % 50’si ödenir.

6) Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşılan tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL/baş destek ödenir.

b) Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 150 TL/baş’a kadar destek ödenir.

c) Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ı kadar destek ödenir.

ç) Hastalıktan art işletme desteği: Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki art işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak 100 TL/baş destek ödenir.

d) Besilik erkek sığır desteği:

1) Besilik erkek sığır desteği: Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırların (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş için (200 baş dâhil) hayvan başına 250 TL/baş destek ödenir. Bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranır.

(4) Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

a) Çoban istihdam desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL destek ödenir.

b) Anaç koyun keçi desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına 30 TL/baş, anaç keçilerine 35 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/baş destek ödenir.

c) Sürü büyütme ve yenileme desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfina ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranı aşmamak kaydıyla 100 TL/baş destek ödenir.

ç) Küçükbaş soy kütüğü desteği: Islah programına dâhil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş destek ödenir.

(5) Diğer hayvancılık desteklemelerinde;

a) Tiftik üretimi desteği: Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerin, oğlak tiftiğine 30 TL/kg, anamal tiftiğine 28 TL/kg ve tali tiftiğine 20 TL/kg, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğine ilave 10 TL/kg destek ödenir.

b) İpek böceği desteği: İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 100 TL/kutu, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıtlanma haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kg’ına 70 TL destek ödenir.

c) Ancılık desteği: Bakanlık Andık Kayıt Sistemine kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye üreticilere; anlı kovan başına 15 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir.

ç) Aşı, atık ve küpe desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş destek ödenir.

d) Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve Besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve üçüncü fıkranın (d) bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir. devletdestekli.com

İlgili Haberler
left
right
 
6 Kasım 2020 Cuma 11:48
Okunma: 2485
Yorum YapYazdır
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Anket
YEREL SEÇİMLERDE OYUNUZU KİME VERİRİSİNİZ?
ADAYA
PARTİYE
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak05:09
 • Güneş06:47
 • Öğlen12:19
 • İkindi15:11
 • Akşam17:31
 • Yatsı18:57
 
Tarihte Bugün
1893 - Kadınlar ilk kez bir ulusal seçimde-Yeni Zelenda genel seçimleri-oy kullandı.
1905 - İrlanda siyasi partisi Sinn Féin kuruldu.
1912 - Arnavutluk Osmanlı'dan bağımsız oldu.
1918 - Kâzım Karabekir Paşa'nın Kars'tan İstanbul'a gelişi.
1920 - Mehmet Akif Ersoy ve Eşref Edip "Sebilü'r-Reşad" dergisini Kastamonu'da çıkarmaya başladılar.
1924 - Futbolda ilk Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi.
1925 - Kabul edilen Şapka Kanunu yürürlüğe girdi. Artık, başta memurlar olmak üzere herkes şapka takacak.
1927 - İlk nüfus sayımı yapıldı (13.648.270).
1928 - İstanbul Barosu'na başvuran ilk kadın avukat Beyhan Hanım ilk duruşmasında bir kadını savundu.
1934 - Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Ulus adıyla çıkmaya başladı.
1935 - Bursa'da Merinos Fabrikası ile Gemlik'te Suni İpek Fabrikasının temel atıldı.
1936 - Hükümet, Ereğli Kömür İşletmelerini Fransızlardan satın aldı.
1936 - Japonya İtalya'nın Habeşistan'ı ilhakını tanıdı.
1938 - Atatürk'ün 5 Eylül'de yazdırdığı vasiyetnamesi açıldı. Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı.
1940 - II. Dünya Savaşı ortamında 500 kilogramdan fazla tahıl stoklarına Ticaret Bakanlığınca el konulması kararlaştırıldı.
1943 - Sir Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ve Josef Stalin Tahran'da toplandı.
1945 - Resmi araçlara kadın ve çocukların binmesi yasaklandı.
1951 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kabul edildi. Kanun, 1 Ocak 1952'de yürürlüğe girdi.
1958 - Afrika'da Çad, Kongo, Gabon, Mali, Moritanya ve Senegal Fransız Birliği içinde bağımsızlıklarını ilan ettiler.
1958 - Türkiye-Fransa ve Türkiye-Belçika arasında mali yardım anlaşmaları imzalandı.
1961 - Fiorentina takımına transfer olan Can Bartu İtalya'ya gitti.
1962 - Amerika, Türkiye'deki orta menzilli 'Jüpiter' füzelerini sökme kararı aldı.
1964 - Süleyman Demirel, Adalet Partisi'ne genel başkan seçildi.
1965 - Ankara'da 38 öğretim üyesi bir bildiriyle Amerika'nın Vietnam politikasını eleştirdiler.
1967 - Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu yaparken Makarios, Yunan Alayı ile Türk Alayı'nın da Kıbrıs'tan çekilmesini istedi.
1968 - Eski CIA istasyon şefi, Amerika'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Robert Komer'in Türkiye'ye gelişi İstanbul Yeşilköy'de protesto edildi. Protestoculardan Deniz Gezmiş, Rahmi Aydın, Mustafa Zülkadiroğlu, Toygun Erarslan ve Mustafa Gürkan tutuklandı.
1977 - CHP lideri Bülent Ecevit Niğde'de "Tek Yol Devrim" sloganıyla karşılandı. Ecevit topluluğa "Tek yol oy" sözleriyle karşılık verdi.
1979 - Papa II. Jean Paul Ankara'ya geldi.
1979 - Yıldırım Aktuna Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne başhekim oldu.
1988 - Başbakan Turgut Özal, Cumhuriyet gazetesine 500 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm oldu. Özal, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesini "Babıâli'nin Pravdası" olarak nitelemişti.
1997 - Sivas'taki Madımak Oteli'nde, 2 Temmuz 1993'de 37 aydının yakılması olayıyla ilgili olarak yargılanan 99 sanıktan 33'ü ölüm cezasına çarptırıldı.
1998 - Hakkari'nin Çukurca ilçesi yakınında bir askeri helikopter, teröristlerin açtığı ateşte pilotun vurulması sonucu düştü. 16 asker şehit oldu.
1999 - Nesim Malki cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle İnterpol tarafından da aranan Erol Evcil, Bursa'da bir villaya düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
2002 - Mombasa havalimanından kalkan bir İsrail uçağına iki füze atıldı.
2002 - Kenya`da İsraillilerin sahibi olduğu bir otele düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi öldü.
2002 - Abdullah Gül başkanlığında kurulan 58. Hükümet, TBMM'de yapılan oylama sonucunda 170 ret oyuna karşı 346 kabul oyuyla güvenoyu aldı.
2006 - Papa Benedict XVI; Ankara, İstanbul ve Efes'i ziyaret etmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in konuğu olarak Türkiye'ye geldi.
2007 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanlığı'na sınırötesi operasyon için yetki verdi.
 
Arşiv
 
 
Kurumsal

İçerik

GÜNDEM

SİYASET

DÜNYA

Yukarı Çık